หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ มีการสอนในรูปแบบของตนนั้นมีอยู่จำกัด โรงเรียนส่วนใหญ่จึงได้มีการรับนักเรียนแบบไม่จำกัดเชื้อชาติ โดยการใช้การเรียนการสอนในแบบอเมริกันหรืออังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนโดยสามารถจำแนกหลักสูตรได้เป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้
•    หลักสูตรระบบอเมริกัน
•    หลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์
•    หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)
•    หลักสูตรนานาชาติประเทศอื่นๆ อาทิ เกาหลี แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย ฯลฯ

หลักสูตรอเมริกัน
การเรียนการสอนตามระบบการศึกษาอเมริกันนั้น เริ่มที่อายุ 5 ปี หรือในบางโรงเรียน ก็เปิดรับนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่านั้น คือในระดับเตรียมอนุบาล (Pre-school) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในช่วงปฐมวัยนี้ จะเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อปรับตัวสู่สภาพแวดล้อมในสังคมโรงเรียนรอบตัว เสริมด้วยการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียน และคิดคำนวนตามวัย

หลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ และเวลส์
หลักสูตรของสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์ จะแบ่งออกเป็นช่วงชั้นการเรียนรู้ (Key Stages) โดยแต่ละช่วงชั้น จะระบุมาตรฐานการเรียนรู้ การทดสอบ และประเมินผลอย่างชัดเจน ช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนจะอายุ 5-6 ปี (Years 1-2) ช่วงชั้นที่ 2 อายุ 7-10 ปี (Years 3-6) ช่วงขั้นที่ 3 อายุ 11-13 (Years 7-9) และช่วงชั้นที่ 4 อายุ 14-15 ปี (Years 10-11) ซึ่งถือเป็นช่วงชั้นสุดท้ายก่อนจบการศึกษาภาคบังคับของอังกฤษ

หลักสูตร International Baccalaureate (IB)
หลักสูตร IB ของมูลนิธิ International Baccalaureate Organisation เป็นหลักสูตรที่นักการศึกษาผู้มีประสบการณ์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสูตรนานาชาติโดยแท้

หลักสูตรนานาชาติอื่นๆ
นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยโดยใช้หลักสูตร IB หรืออิงหลักสูตรสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์ หรือตามกรอบของระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีโรงเรียนนานาชาติอีกจำนวนหนึ่ง ที่เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของประเทศอื่นๆ

ผู้ปกครองที่เลือกให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ  สามารถวางใจในมาตรฐานการศึกษา ว่ามีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพที่จะใช้หลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหารร นานาชาติ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา  ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School